Informácia o ochrane osobných údajov a ich spracúvaní, informácia o používaní cookies (v spodnej časti stránky)

Informácia o ochrane osobných údajov na webe ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely webu

Súhlas so zasielaním a spracovaním osobných údajov, ktorý nám týmto udeľujete, môžete kedykoľvek odvolať pomocou odhlasovacieho odkazu v každom nami zaslanom e-maile.

Hlavným cieľom spracovávania Vašich osobných údajov (e-mail a meno) je ponúknuť možnosť odberu najnovších článkov a časom možno aj rôznych akcií či marketingových ponúk priamo na Váš e-mail.

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Klára Ábelová. Správca osobných údajov určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov.
2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?
Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

  • Základné identifikačné údaje – meno
  • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?
Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.
4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?
Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

  • odber noviniek (najnovšie články, súťaže, kampane)
  • ponuka produktov a služieb. Ponuky Vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo prostredníctvom webovej klientskej zóny. Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme Vám mohli posielať individuálne novinky a ponuky.

5. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Súhlas ste udelili spoločnosti do momentu, kedy Váš súhlas odvoláte.

6. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?
Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov. Je to MailChimp (aplikácia na automatizáciu zasielanie newslettrov a iných emailových kampaní.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov
Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
Právo na opravu
Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste napr. adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.
Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať.
Právo na obmedzenie spracovania
Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.
Právo na prenositeľnosť údajov
Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.
Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie
Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
S vaším podnetom alebo sťažnostnou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?
Jednotlivé práva môžete uplatniť poslaním e-mailu na adresu info@omnio.sk. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.
Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?
Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.
8. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Do každého e-mailu s potvrdením o odbere noviniek posielame automaticky odkaz aj na jeho zrušenie, čo je odvolaním súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov. Pokiaľ tento mail už nemáte k dispozícii, môžete súhlas zrušiť aj jednoduchou žiadosť prostredníctvom e-mailu na adresu: omnio.sk (pre uľahčenie Vás prosíme o použitie e-mailovej adresy totožnej s tou, ktorú ste uviedli pri prihlasovaní k odberu noviniek).

Cookies

Pri prezeraní stránky omnio.sk zaznamenávame Vašu IP adresu (ako identifikátor, t.j. žiadne meno, adresa a podobne), čas strávený na stránke, zdroj návštevy, zobrazenia, krajinu pôvodu, poskytovateľa pripojenia (bežné údaje poskytnuté nástrojom Google Analytics). Používanie cookies na tieto účeli vnímame ako svoj oprávnený záujem, vďaka ktorému sa snažím pre Vás našu stránku zlepšovať. Používanie cookies môžete na svojom prístroji zakázať.

Ďakujeme za Vašu dôveru,

Vaše omnio.sk